obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - Školský klub
    Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 


ROZVRH HODÍN
 


 
144a.jpg
 


5. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
SJL 
MAT 
ANJ  
ETV 
BIO 
     
TSV  
     
NBV 
Utorok    
     
DEJ 
VYV  
MAT  
SJL  
  GEG 
 
     
Streda    
     
SJL 
ANJ  
MAT 
BIO 
RGV 
  
     
   
Štvrtok   
SJL 
THD 
MAT  
ANJ  
TSV  
  
     
Piatok    
     
INF  
SJL 
MAT 
ANJ  
GEG 
HUV 
     
ANJ 
INF 
 
6. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
MAT  
SJL 
ANJ  
BIO  
DEJ 
  
TSV 
     
Utorok    
     
MAT  
MAT 
SJL  
ANJ  
THD 
TSV 
     
Streda    
     
GEO 
SJL  
MAT  
FYZ  
INF 
VYV  
     
Štvrtok    
     
ANJ 
HUV  
SJL 
ETV 
TSV  
  
     
NBV 
Piatok    
     
SJL  
MAT 
FYZ 
OBN 
DEJ 
    RGV 
     
 
7. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
SJL  
RUJ  
INF 
MAT 
HUV 
 ANJ    
     
NEJ 
THD 
Utorok    
     
THD 
MAT 
SJL  
GEG  
BIO  
CHE 
     
ANJ 
Streda    
     
ANJ 
MAT  
RUJ 
SJL  
TSV  
OBN  
     
NEJ 
Štvrtok    
     
MAT 
CHE 
SJL  
ETV 
FYZ  
VYV 
     
NBV 
Piatok    
     
SJL 
BIO 
MAT 
ANJ 
DEJ  
TSV 
     
 
8. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
MAT  
ANJ 
SJL  
FYZ 
INF  
ETV 
     
   INF 
   ANJ 
NBV  
Utorok    
     
SJL 
GEG 
ANJ  
MAT 
   
DEJ  
VYV  
     
Streda    
     
MAT  
FYZ 
SJL  
RUJ 
CHE  
TSV  
     
NEJ 
Štvrtok    
     
SJL 
ANJ  
MAT  
BIO  
HUV 
THD 
     
Piatok    
     
RUJ 
MAT  
OBN 
SJL  
TSV  
    
 CHE 
     
 


9. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
RUJ 
MAT 
SJL  
ANJ  
CHE  
  ETV   
     
NEJ 
NBV  
Utorok    
     
SJL 
XSJ 
MAT  
DEJ  
  ANJ 
BIO 
     
Streda    
     
FYZ 
DEJ 
SJL  
MAT 
TSV 
THD 
     
SEE 
Štvrtok    
     
ANJ 
SJL 
INF 
MAT  
GEG  
OBN 
     
INF 
ANJ 
Piatok    
     
PCW 
DEJ 
SJL  
MAT 
CHE  
    TSV 
     
 
    
 
  
  
 
  
 
  
 
Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     DRA
Informatická výchova                                                      IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF
Technika                                                                            THD
Svet práce                                                                        SEE
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web